Cel projektu

Głównym celem projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publiczności w Gminie Bodzanówjest poprawa efektywności energetycznej w budynku oświaty, a przez to redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Zespół Szkół położony jest w miejscowości Nowe Miszewo, gmina Bodzanów, powiat płocki, województwo mazowieckie na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Główny problem związany jest z dużymi stratami energii w budynku ze względu na: nie spełnianie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród, brak zastosowanie OZE (odnawialne źródła energii). Obiekt ogrzewany jest centralnie z kotłowni olejowych. Wady technologiczne powodują przemarzanie ścian, zła izolacyjność przegród powoduje zawilgocenia i pleśń, co ma także negatywny wpływ na stan zdrowia użytkowników obiektu.

Poprawa efektywności energetycznej oprócz zmniejszenia strat energii, zmniejszenia emisji CO2 wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz warunki pracy i zdrowia osób na co dzień z niego korzystających. Wartością dodatnią inwestycji będzie wzrost atrakcyjności wsi na skutek poprawy estetyki obiektu.

Dla budynku zaproponowano następujące standardowe usprawnienia umożliwiające zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową: ocieplenie budynku styropianem, wełną mineralną, ścian, stropu, stropodachu. Planowana jest instalacja kotłów na biomasę.

Ww. działania pozwolą na osiągnięcie następujących rezultatów: zwiększenie liczby termo modernizowanych budynków w gminie, zwiększenie liczby wymienionych źródeł ciepła, zwiększenie produkcji ciepła z odzyskanych źródeł energii odnawialnej, efekt ekologiczny – redukcja emisji szkodliwych gazów.

Wsparcie udzielone przez:
Norway Grants
www.eeagrants.org

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014